Naslov

Privredno društvo za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića KNJAZ MILOŠ a.d. Aranđelovac, Krćevački put 26, matični broj: 07347383, koje zastupaju direktori Miloš Stojisavljević i Marko Stanković dana 16. maja 2023.g. donosi sledeće:

OPŠTE USLOVE ORGANIZACIJE AKTIVNOSTI

"PRIHVATI PEPSI IZAZOV"

1. Naziv aktivnosti i Organizator

Promotivnu aktivnost Prihvati Pepsi Izazov ( "Prihvati Pepsi Izazov") organizuje privredno društvo za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića Knjaz Miloš a.d. Aranđelovac, Krćevački put 26, Republika Srbija, matični broj: 07347383 ("Organizator").

2. Opšti uslovi

Ovi Opšti uslovi biće objavljeni i dostupni na:

- Internet stranici: prihvatipepsiizazov.rs

- Lokacijama iz člana 3. stav 2.

Prihvati Pepsi izazov će se odvijati u svemu u skladu sa odredbama ovih Opštih uslova.

3. Vreme i mesto održavanja

"Prihvati Pepsi Izazov" počinje 02. juna 2023. godine i završava se 16. jula 2023. godine.

Prihvati Pepsi izazov se organizuje na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: "Teritorija") u sledećim gradovima: Beograd, Novi Sad, Niš, Subotica, Kragujevac, Aranđelovac, Zaječar, Novi Pazar, Kruševac, Zrenjanin, Šabac, Čačak, Leskovac i Vranje na posebno uređenim lokacijama, koje će biti poznate i dostupne na internet stranici prihvatipepsiizazov.rs (zajedno u daljem tekstu: "Lokacije").

4. Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u Prihvati Pepsi izazov imaju sva fizička lica koja su državljani Republike Srbije, imaju najmanje 18 godina starosti i imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije. Pravo učestvovanja nemaju lica zaposlena ili na drugi način radno angažovana od strane: a) Organizatora; b) zavisnog privrednog društva Organizatora „Knjaz Miloš - Natura“ d.o.o. Beograd; c) agencije za marketinške usluge MPG Plus d.o.o. Beograd; i d) drugih pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji Prihvati Pepsi izazov i/ili imaju pristup podacima vezanim za njegovo priređivanje, sa kojima će Organizator sarađivati na sprovođenju Pepsi izazova, kao i članovi najužih porodica (supružnici, deca) lica navedenih u ovom stavu, kao i njihovi roditelji i rođena braća i sestre ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu.

5. Opis sprovođenja Prihvati Pepsi izazov

Prihvati Pepsi izazov se sastoji u sprovođenju individualne degustacije (u daljem tekstu: "Degustacija") dva gazirana bezalkoholna pića sa ukusom kole ("Kola napitak") u objektivnim uslovima, od kojih je jedan napitak - Pepsi piće koje Organizator distribuira na Teritoriji.

Degustacija Kola napitaka se odvija na posebno uređenim štandovima na Lokacijama iz člana 3. stav 2. ovih Opštih uslova, posredstvom promotera angažovanih od strane trećeg lica - agencije ("Promoteri") u objektivnim uslovima i na način opisan u ovom članu 5.

Način izvođenja Degustacije Kola napitaka je sledeći:

a) informisanje Učesnika od strane Promotera o fazama Degustacije iz tačke b), c), d), e);

b) registracija Učesnika Degustacije počinje pristupom aplikaciji „Prihvati Pepsi Izazov" ("Aplikacija"), popunjavanjem elektronskog obrasca generisanog Aplikacijom ( "Elektronski obrazac" ) koji Organizator stavlja na raspolaganje Učesnicima preko Promotera na postojećim tabletima na svakom štandu na Lokacijama. Da bi zainteresovano lice steklo svojstvo Učesnika u Degustaciji potrebno je da registruje odgovore na pitanja u okviru Elektronskog obrasca i to:

(I) grad iz kojeg dolazi,

(II) pol,

(III) godine starosti,

(IV) Kola napitak koji Učesnik najviše kupuje, u okviru kojeg polja, Učesnik može da bira sledeće odgovore:

* Pepsi

* Drugi Kola napitak

* Nema preferencija.

c) pripremanje i serviranje za Degustaciju od strane Promotera dva Kola napitka različitog brenda i proizvođača od koji je jedno Pepsi piće na način opisan u stavu 4. ovog člana;

d) degustacija od strane Učesnika dva Kola napitka pripremljena i servirana na način opisan u prethodnoj tački (c) i stavu 4. ovog člana;

e) izjašnjenje odnosno izbor od strane Učesnika u pogledu toga koji, od dva Kola napitka koje su degustirali, preferiraju isključivo na osnovu ukusa i to tako što Učesnik u Elektronskom obrascu odgovara na pitanje "Koji kola ukus Vam se više dopada?" izborom između sledećih odgovora:

* Pepsi

* Drugi kola napitak.

Kola napici koji se degustiraju će se čuvati i servirati Učesnicima pod identičnim uslovima, i to na sledeći način:

(I) Kola napici se serviraju u identičnim, neoznačenim i neupotrebljavanim plastičnim čašama dalje: "Čaša").

(II) oba Kola napitka koja učestvuju u Degustaciji se serviraju Učesniku istovremeno i to isključivo iz originalno upakovanih limenki;

(III) serviranje Kola napitaka iz limenki u Čaše se obavlja iza panoa od strane Promotera kako Učesnik ne bi mogao da zna unapred koji od dva Kola napitka je serviran u koju Čašu;

(IV) oba Kola napitka koja učestvuju u Degustaciji su pre serviranja čuvana pod istim uslovima i ohlađena na istu temperaturu;

(V) u Degustaciji učestvuju Kola napici u identičnim varijantama proizvoda, na primer kola sa šećerom.

Radi objektivnosti, Učesnik ne sme da zna i stoga Organizator neće otkriti Učesniku unapred koji Kola napitak u smislu brenda i proizvođača je serviran u koju plastičnu Čašu za degustaciju i ne postoji način da Učesnik sazna ovu informaciju pre izvršene Degustacije i učinjenog izbora iz stava 3. tačka (e) ovog člana.

Organizator će, po završetku Degustacije i učinjenog izbora predočiti Učesniku koji Kola napitak je bio serviran u koju plastičnu čašu, kako bi se obezbedila transparentnost i kako bi se Učesnik neposredno i na licu mesta uverio koja dva Kola napitka je degustirao i za koji Kola napitak se izjasnio da ga preferira u skladu sa ovim članom.

Cilj Degustacije je da se Učesnik izjasni koji od dva degustirana Kola napitka različitog brenda i proizvođača preferira isključivo na osnovu ukusa.

Organizator će organizovati tokom trajanja Kampanje, snimanje video snimaka i/ili fotografisanje Učesnika ("Marketinški materijal"), uz prethodno pribavljanje njihove izričite pisane saglasnosti shodno članu 7 ovih Opštih uslova, sa ciljem izrade marketinškog materijala koji će dočarati način odvijanja Degustacije i Pepsi izazova u svim fazama.

6. Snimanje i fotografisanje Učesnika

Učesnici koji pristaju da budu snimljeni odnosno fotografisani za potrebe izrade Marketinškog materijala za oglašavanje Prihvati Pepsi izazov će potpisati dokument koji predstavlja izričit pristanak za obradu podataka o ličnosti i čini Prilog 1 ovih Opštih uslova (" Saglasnost za obradu podataka o ličnosti ").

U okviru Saglasnosti za obradu podataka o ličnosti, Učesnici daju svoj izričit pristanak da budu snimljeni, i/ili fotografisani, kao i da u trajanju od godinu [1] dana od trenutka učešća u Prihvati Pepsi izazov mogu da se koriste svi Marketinški materijali u koje su uključeni video snimci i/ili fotografije iz njihovog snimanja, u bilo kom obliku oglašavanja nakon završetka Prihvati Pepsi izazov, u vezi sa ovom aktivnošću i povezanim događajima Organizatora, bez prava Učesnika da potražuju bilo koju naknadu od strane Organizatora.

7. Prekid Prihvati Pepsi izazov

Prihvati Pepsi izazov može prestati pre isteka roka predviđenog ovim Opštim uslovima u slučaju (i) nastanka događaja koji predstavlja višu silu, uključujući i slučaj nemogućnosti Organizatora, iz razloga koji su van njegove volje, da obezbedi nesmetan tok aktivnosti i/ili (ii) po osnovu slobodne odluke Organizatora.

8. Ostale odredbe

Organizator ima pravo da preduzme sve neophodne mere u slučaju pokušaja sistematske prevare, zloupotrebe ili bilo kog drugog pokušaja koji bi mogao da utiče na imidž ili odvijanje aktivnosti utvrđene ovim Opštim uslovima.

Organizator ne preuzima odgovornost za situacije u kojima su Učesnici osobe delimično ili potpuno lišene poslovne sposobnosti ili maloletne osobe koje se nisu tako predstavile.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakve tehničke nedostatke koji mogu nastati u procesu korišćenja Aplikacije i Elektronskog obrasca.

Knjaz Miloš a.d. Aranđelovac

Miloš Stojisavljević, direktor

__________________

Marko Stanković, direktor

__________________